Fellesskap fungerer – tale på pressekonferanse

Tale fremlegging av forslag til Stavanger SVs arbeidsprogram

Kjære alle sammen!

Velkommen til presse og til andre fremmøtte.

Som leder av arbeidsprogramkomiteen skal jeg i dag presentere vårt utkast til arbeidsprogram for Stavanger SV i perioden 2015-2019. Tittelen og slagordet er ”Fellesskap fungerer” og SV er første parti i Stavanger som presenterer. Sammen med meg i komiteen har jeg hatt Paal Kloster, Tove Solli, Hallvard Ladstein, Heidi Leite, Fredrik Sele og Anneken Skaara fra SU. Vi har gjennom lang tid jobbet oss gjennom fagområde for fagområde og vil med dette gi fra oss vårt arbeid for innspill.

Vi ønsker stor åpenhet og inviterer alle byens innbyggere til å komme med innspill. Vi sender det i tillegg ut på høring til organisasjoner som kan ha en mening om vårt program og politikk, i tillegg til alle som er medlem av Stavanger SV. Innspillene har allerede begynt å komme inn.

Vi har vært opptatt av å trekke inn andre i vårt arbeid underveis, og har både hatt besøk i komiteen og selv vært ute i virksomheter og lokale bedrifter for å lytte til hva folk er opptatt av og hva SV kan bidra med.

Jeg skal her presentere noen av de viktigste sakene for SV det kommende valget, og deretter er det mulig å stille spørsmål om det jeg har sagt eller andre deler av programmet. Det er viktig for meg å understreke at det som legges frem i dag er et forslag. Partiets organer skal ta stilling til dette slik det er vanlig at det gjøres.

Målet med dette programmet er å legge frem en tydelig oversikt over de prioriteringene SV gjør. Ved å lese dette programmet skal borgerne i Stavanger tydelig se hva det vil bety for dem å bo i en SV-kommune. For det er et mål for SV å søke innflytelse og gjennomslag og vi vil jobbe hardt for å sette et tydelig SV-stempel på den politikken som føres i kommunen.

Et viktig stikkord for programarbeidet har vært tillit. Tillit skal gjennomsyre alle kapitler og punkter i programmet. Gjennom en tillitsreform vil SV fornye og forbedre offentlig sektor og forvaltning, til det beste for ansatte og borgere. Gjennom mange år med New Public Management har mistillit til de ansattes faglighet og redelighet bitt seg fast i offentlig forvaltning. Når forvaltning blir forretning forsvinner fagligheten. Dette vil SV jobbe aktivt for å ta et oppgjør med, og vil utfordre måten kommunen i dag styres på.

Dette krever en grunnleggende annerledes måte å omtale og tenke på innbyggerne på. Kaller vi folk brukere eller borgere? For en tid siden ringte jeg kommunens sentralbord. Der fikk jeg opplyst at «Alle våre kundebehandlere er opptatt.» Når ble vi egentlig kunder av Stavanger kommune, fremfor innbygger i Stavanger kommune? Her kreves endring, fra måten vi omtaler folk på til måten vi behandler folk på.

Det er også venstresidens ansvar til å ta et oppgjør med andres og egne feiltrinn, og det er ikke usannsynlig at også vi har bidratt til utviklingen, gjennom kortsiktig støtte til tiltak som der og da kan virke fornuftige, men som bidrar til økt rapportering, kontroll og mistillit. Her har vi gått i oss selv og vil oppfordre andre politikere i byen til å gjøre det samme. Internrevisjon i politiske partier er kanskje uvanlig – men veldig sunt!

De foreslåtte hovedsakene for partiet er bolig, miljø og tillitsreform, det siste særlig med tanke på barnehager, skole, helse og velferd

Barn og unge

Barn og unge er 20 % av befolkningen, men 100% av framtida. Da jeg selv var barn hadde SV slagordet “Barn og unge først”. Det er en stolt tradisjon for partiet, som vi må holde ved like.

Et godt samfunn for ungene er et godt samfunn for alle. Det er ideologisk viktig og veldig riktig å gi alle unger like muligheter til å lykkes. Det må være et mål for samfunnet at alle unger har tro på seg selv og at de er gode. Jeg har sagt det før og jeg vil si det igjen: Vi må tenke større om de små!

Hvis det er et mål at unger skal tro på seg selv og sine evner må vi sørge for at skolen er mer innrettet for kunnskap enn for konkurranse. SV er og har lenge vært veldig kritisk til overdreven testing og rangering av elever. I Stavanger brukes ennå vurderingsskjema for unger i barneskolen. Skjemaene er veldig omdiskutert, og vi har blant annet sett hvordan lærere i Sandefjord har gjort opprør mot veldig lignende skjemaer. De bidrar ikke til økt kunnskap, og tar bort verdifull tid lærerne kunne brukt på annet.

Denne formen for unødvendig måling og rangering vil SV ha bort fra skolen. Det er avgjørende at den mistilliten norske lærere nå føler snus til tillit. Stavanger-skolen er full av flinke lærere og fagfolk, men de hemmes av rigide kontrollregimer vi må endre.

Bolig

Er det noe SV ikke har tillit til er det boligspekulantene og boligpolitikken som føres. Jeg vil lese et sitat i den sammenheng:

«Befolkningsveksten har ført til et sprengt boligmarked. Boligprisene har fått stige uhindret. Stavanger har i dag de høyeste boligprisene i landet. Mange blir tvunget til å bo under uverdige forhold. De som lider mest er folk med lave inntekter og unge boligsøkende.

Stavanger har en relativt høy boligproduksjon med ca. 1000 boligenheter hvert år. Men det har likevel vist seg utilstrekkelig. Byens begrensede arealer setter også en klar grense for hva som kan bygges.»

Dette sto i Stavanger SVs program i 1983! Det er 8 år før jeg ble født! En del utfordringer ser tydeligvis aldri ut til å endre seg… Stavanger trenger politikere som evner å endre en feilslått boligpolitikk (eller mangel på boligpolitikk) som har vært feilslått i over 30 år!

En by der barn og unge og foreldrene deres trives er en god by å bo i. SV vil at Stavanger fortsatt skal være en by hvor det er godt å vokse opp. Statistikken viser at mange barnefamilier har flyttet ut av Stavanger de siste årene, gjerne til nabokommunene.

SV har i inneværende periode fått gjennomslag via posisjonspartiene i byen for et kommunalt tomteselskap. Vårt mål for et slik selskap er at regulerte tomter for bolig realiseres raskere enn nå og at vi demper prisene i boligmarkedet. Alt for lenge har politikerne i Stavanger sagt at “Alt skal være som før – men alt skal bli så mye bedre!” Slik politikk virker åpenbart ikke, og SV vil jobbe for at det offentlige får sterkere kontroll over boligbyggingen til det beste for de som sliter i boligmarkedet. Det er rett og slett ikke godt nok!

Helse og velferd

Ved to anledninger gjennom dette arbeidet har jeg hatt gleden av å møte Ninna Thomsen. Hun er sunnheds- og omsorgsborgermester for Socialistisk Folkeparti i København. Hennes arbeid i København er mye av inspirasjonen for tillitsreformen. Hun startet sin tid som byråd med en ukes arbeid i kommunens hjemmesykepleie. Der opplevde hun et «minuttyranni», eller «stoppeklokke-omsorg», som det lenge har blitt kalt i Norge. Nå vil SV ha stoppeklokkestopp!

«Ikke alt som teller kan telles, og ikke alt som kan telles teller,» har Albert Einstein sagt.

Offentlig sektor er gjennomsyret av måling og rapportering. Systemet er basert på mistillit. Vi må la ansatte på sykehjem sikre trygghet og omsorg for pasienter, fremfor å drive med unødvendig kontroll. Tid, tillit og fellesskap er SVs stikkord for en bedre velferd og en bedre skole. Politikerne skal styre mer i det store og mindre i det små.

Aktivitetsbasert Inntektssystem (ABI) og bestiller-utfører-modellen er systemer som er lagd for å unngå opportunistiske ansatte. Det setter heller ikke pasienten i sentrum. Når pengene skal følge pasienten er det ikke pasienten som kommer i sentrum, men pengene. Det er på høy tid å endre måten vi finansierer og organiserer kommunens helse- og omsorgstjenester, og SV vil gå bort fra blant annet de to systemene som er nevnt og heller øke rammetilskudd og gi ansatte mer makt over egen arbeidshverdag og tillit til deres faglige vurderinger. Når det som er viktig ikke kan måles, blir det som kan måles viktig. SV-kommunen stoler på sine ansatte.

Tillitsreformen handler om tillit til at den enkelte ansatte løser oppgavene best hvis vedkommende får frihet til å tenke selv. I stedet for stadig mer rapportering trenger vi voksne i barnehagene med bedre tid til barna. I stedet for anbud og konkurranseutsetting trenger vi trygge fagmiljøer i rusomsorg og barnevern.

Klima, miljø og flere miljøvennlige reiser

Noe av det som daglig irriterer og frustrerer mange siddiser og andre i regionen er de lange køene og det dårlige kollektivsystemet. Vi må gå fra en situasjon med kø og kaos til mer kollektivtrafikk og sykkel. SV-kommunen er en kommune som gjør det lett å velge en miljøvennlig måte å reise på.

I 1993 foreslo SV bybane i Stavanger for første gang. Siden da har den ideen spredt seg til mange andre partier, men bybanen har dessverre sporet av. Det gir en situasjon som er slik: det blir bygget busway frem mot 2020. Men: ambisjonene for å øke antallet som bruker kollektivtransport til og fra jobb er veldig små.

Det er arbeidsprogramkomiteens mening at vi også trenger et supplerende tillegg og et mer sømløst kollektivsystem. SV vil fortsette jobbe for at bybanen realiseres på Nord-Jæren. Vi vil i tillegg foreslå at det bygges metro i regionen på lang sikt. Dette vil representere et stort og viktig løft for kollektivtrafikken, og vi vil prioritere sentrale stoppesteder som sykehuset, UiS og store arbeidsplasser, i tillegg til Sola og Sandnes. Vi vil i fremtiden trenge langt større kollektivdekning og et kollektivsystem som tåler en stor region med lange avstander og mange innbyggere.

Andre programpunkter

Programkomiteen har styrket kulturkapitlene kraftig, med konkrete punkter for de viktigste og største kulturinstitusjonene i byen. Vi vil prioritere lavterskeltilbud, med tanke på øvingslokaler, kunstverksted og utstillingsarenaer for utøvere av kunst og kultur. SV foreslår å gjeninnføre kulturkortet for ungdom i Stavanger for å øke tilgjengeligheten for kunst- og kulturinteressert ungdom.

SV har fått seg et eget næringskapittel. Myten om SV, er at vi er bedre til å fordele goder enn å skape goder. Vi må skape for å dele, men vi må også dele for å skape. Målet er at flere skal få øynene opp for SVs næringspolitikk og at våre løsninger kan bidra til å videreutvikle regionen i en bærekraftig og miljøvenlig retning.

Avslutning

I stedet for å fortsette og gi flertallspartiene nøklene til byen, er det på høy tid at de må flytte ut fra kontorene sine og at vi skifter låsene. Det er tid for nye ideer og bedre løsninger for Stavanger. Vi trenger andre prioriteringer i byen fremover. Posisjonen venter på bedre tider. SV venter på en bedre posisjon. Politikk er å ville, ja, men politikk er også å velge. Byens innbyggere har sett valgene flertallet har gjort de siste årene. De har valgt utstillingshaller til næringslivet, fremfor gode sosialboliger til de som trenger det. De har valgt økte egenbetalinger i eldreomsorgen, fremfor økt bemanning ved byens sykehjem. De har valgt å stole på boligmarkedet, fremfor å ta styring over boligpolitikken. Om ett år har folk valget: vil de fortsette med samme kurs, eller gi tillit til noen som vil mer, tenker nytt og velger annerledes?

«Et stigende tidevann løfter alle båter.» Det sa president John F. Kennedy i 1962. Selv om det er godt sagt er det ikke nødvendigvis riktig. I Stavanger har tidevannet steget lenge. Men alle båter er ikke løftet. Vi lever i et to-tredjedels-samfunn, hvor mange lever gode liv, men det finnes også mange som har det veldig vanskelig i Stavanger. SV vil gjøre mest for de som har minst.

Forskjellene i Stavanger øker, samtidig som forskjellene nasjonalt er redusert. Stavanger trenger en grønn politikk for mindre forurensing og en rød politikk for mindre forskjeller. Det får folk med et sterkt SV!

I dette arbeidet har vi hatt møter med tilhengere av både monorail og metro i Stavanger, med ansatte i barnevernet, med lærere, med kunstnere og kulturarbeidere, med arkitekter, med fagbevegelsen, med studenttillitsvalgte, med sykepleiere og andre som har hatt innspill til SV.

Jeg vil takke alle som underveis i arbeidet har kommet med innspill og gode råd!

Takk for meg – nå åpnes det for spørsmål!

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s